english version

"Touch of Ireland -The Storm"  to ca?e bogactwo prawdziwej irlandzkiej muzyki i ta?ca. Kompilacja utworów muzycznych i choreografii tanecznych, mocno osadzonych w irlandzkiej tradycji. Jest jednocze?nie spektaklem niezwykle rozbudowanym pod wzgl?dem aran?acji muzycznych, kostiumów, u?ywanego instrumentarium... . Raz delikatne i zwiewne, a raz dynamiczne i porywaj?ce ta?ce irlandzkie, z towarzyszeniem muzyki, tworz? pasjonuj?ce, kolorowe widowisko gwarantuj?ce publiczno?ci prze?ycia estetyczne i ?wietn? zabaw?.

Repertuar dobrano tak aby mo?liwe by?o wyeksponowanie wszystkich najbardziej charakterystycznych, a jednocze?nie przemawiaj?cych do publiczno?ci, elementów ta?ca irlandzkiego: jest wi?c aksamitny, kobiecy slip jig; s? bardzo radosne, mieszane uk?ady ta?czone w klimatach irlandzkiego ceili; pokazy solo, umo?liwiaj?ce tancerzom zaprezentowanie maksimum swoich umiej?tno?ci i najbardziej skomplikowanych kroków; wreszcie najbardziej oczekiwany i niezwykle ceniony przez publiczno?æ step irlandzki, równie? w wydaniu a`capella.

Najcenniejsz? cech? przedsi?wzi?cia jest po??czenie dwóch form sztuki irlandzkiej "na ?ywo".

Na ?wiecie funkcjonuje wiele widowisk opartych na irlandzkim ta?cu, ale zwykle s? one pozbawione "?ywej muzyki", na któr? w projekcie Touch of Ireland zosta? po?o?ony niezwykle du?y nacisk. Z jednej strony gwarantuje to pe?ni? odbioru widowiska; sprawia, ?e jest ono bardziej "autentyczne"; z drugiej za?, w momentach gdy tancerze opuszczaj? scen?, muzycy wype?niaj? przestrze? swoimi instrumentami, a ?e Carrantuohill to zespó? charyzmatyczny i ?atwo nawi?zuj?cy kontakt z publiczno?ci? - skupia na sobie uwag? i bawi si? razem z widzami.

"Touch of Ireland - The Storm" to zatem niezwykle zrównowa?one w proporcjach: MUZYKA i TANIEC.

... i wszystko na ?ywo!

Zespó? CARRANTUOHILL, od 30 lat wykonuj?cy muzyk? opart? na irlandzkiej tradycji, zrealizowa? dot?d ponad 3.500 koncertów w Polsce i na ?wiecie; wyda? 14 p?yt CD, 3 DVD przy produkcji których wspó?pracowa? m.in. z takimi artystami, jak: Anna Maria JOPEK, Stanis?aw SOJKA, Pawe? KUKIZ, Anita LIPNICKA, Kuba BADACH, Robert KASPRZYCKI, Urszula DUDZIAK, Krzysztof ?CIERA?SKI, Bernard MASELI, Marek RADULI, Tomasz SZUKALSKI, Wojciech KAROLAK, Maciej BALCAR... Carrantuohill wielokrotnie go?ci? w Irlandii wyst?puj?c na najwi?kszych irlandzkich festiwalach oraz zdobywaj?c tak cenne umiej?tno?ci gry "u ?róde?". Do najwi?kszych sukcesów Carrantuohill zaliczy? nale?y wyst?py w Claremont McKenna College w Kaliforni na osobiste zaproszenie Czes?awa Mi?osza. Atutem Carrantuohill jest to, ?e koncerty zespo?u z powodzeniem odbywaj? si? zarówno w atmosferze tradycyjnego irlandzkiego pubu jak i na najwi?kszych scenach festiwalowych czy teatralnych / Roches de Celtique (Francja), Dancing with Lunasa (Irlandia), EuroWoodstock (Budapeszt), Teatr ROMA, Sala Kongresowa, NOSPR, Teatr Wielki, Dom Muzyki i Ta?ca, Przystanek Woodstock.../

Treblers - formacja, w sk?ad której wchodz? najlepsi polscy tancerze z wieloletnim do?wiadczeniem scenicznym. Niezwykle dynamiczna i barwna, fascynuje ekspresj? ruchu i oryginalnymi choreografiami, opartymi na tradycyjnym ta?cu irlandzkim z domieszk? klimatów wspó?czesnych. Jej wyst?py to po??czenie wdzi?ku tancerek, efektownych kostiumów, wysokiego poziomu technicznego - ze szczególnym uznaniem publiczno?ci spotyka si? za ka?dym razem widowiskowy step irlandzki. W bogatym dorobku scenicznym grupa ma pokazy na najwi?kszych scenach w Polsce i za granic? (Niemcy, Czechy, Ukraina). Grupa go?ci?a m.in na deskach Sali Kongresowej, Teatru Muzycznego Roma, Teatru na Wodzie w warszawskich ?azienkach, Teatru Rampa, Teatru Ziemi Lubuskiej, krakowskiego Teatru Groteska... 

Do wspó?pracy przy realizacji produkcji widowiska Touch of Ireland zapraszamy cz?sto równie? go?ci wokalistów - m.in Roberta Kasprzyckiego, Ann? Buczkowsk?... dzi?ki którym publiczno?? mo?e wyciszy? si? przy nastrojowych balladach albo roz?piewa? przy najbardziej znanych irlandzkich utworach.

Przedstawienie sk?ada si? z dwóch cz??ci - 2 X 50 minut.

Agencja Artystyczno-Reklamowa "CELT" 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 1

tel/fax: +48 32 4341 566, tel. +501 693114, celt@celt.pl, www.celt.pl